– sporządzanie wszelkich pism procesowych,

– reprezentacja w trakcie postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądami administracyjnymi,

– pomoc prawa w uzyskaniu koncesji lub zezwoleń koniecznych dla prowadzenia danej działalności gospodarczej,