– przygotowywanie projektów umów o pracę i innych aktów prawa pracy (Regulaminy Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Regulaminy Premiowania, Przyznawania Nagród Jubileuszowych, Polityka Antymobbingowa),

– świadczenie pomocy prawnej w zakresie mobbingu, zwolnień pracowniczych, odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, zakazu konkurencji,

– prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– doradztwo i pomoc prawna w ubieganiu się o zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce dla cudzoziemców.